Tin tức tổng hợp
Văn phòng Hà Nội đi lễ đầu năm Bà chúa Thác bờ - Hòa Bình

Sáng ngày 22/2/2014 Công đoàn Công ty CP Thiết bị Viễn Đông tổ chức cho CB, CNV đi lễ ở đền Bà chúa Thác bờ - Thung Nai - Hòa Bình.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện: Thế Cương - Ngọc Hưởng